function saveHistory(key){ if(localStorage.getItem('myHistory') == null){ localStorage.setItem('myHistory','[]'); } var oldData = JSON.parse(localStorage.getItem('myHistory')) oldData.push(key) const result = oldData.filter((thing, index, self) => index === self.findIndex((t) => ( JSON.stringify(t) === JSON.stringify(thing) || JSON.stringify(t.manga) === JSON.stringify(thing.manga) )) ) localStorage.setItem('myHistory', JSON.stringify(result)); } function removeHistory(){ localStorage.removeItem("myHistory"); location.reload(); }

Adventure

Gia Đình Điệp Viên

Gia Đình Điệp Viên

Action, Adult, Adventure, Comedy, Romance, Shounen
187 lượt xem
0 đề cử
Chapter 1
7 tháng trước
Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Action, Adult, Adventure, Chuyển Sinh, Comedy, Fantasy, Manhua, Truyện Màu
96 lượt xem
0 đề cử
Chapter 127
8 tháng trước
Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slime

Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slime

Adult, Adventure, Chuyển Sinh, Comedy, Fantasy, Shounen
228 lượt xem
0 đề cử
Chapter 100
8 tháng trước
Debut Or Die

Debut Or Die

Adult, Adventure, Fantasy, Manhwa, Mystery, Romance, Truyện Màu
55 lượt xem
0 đề cử
Chapter 19.2
8 tháng trước
siteurl = 'https://www.wildponypublishing.com'; liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan